Casal de Verano 20-21

INFORMACION para INSCRIPCIONES

Calendario del Casal

PRECIOS de semanas confirmadas

1 SEMANA :: 75€

2 SEMANAS :: 140€

3 SEMANAS :: 195€

4 SEMANAS :: 240€

Información

 :: Medidas Covid-19

Atenent a les mesures sanitàries per frenar la COVID-19, aquest any no hi haurà servei de menjador, ni piscina, ni excursions.
L’ús dels vestuaris queda restringit, i només es faran servir per guardar les motxilles.
Tampoc podrem oferir els esmorzars saludables, per tant caldrà que els/les participants portin esmorzar de casa i la una botella d’aigua etiquetada amb el seu nom.

Els grups de convivència seran d’un màxim de 10 persones, incloent el monitor/a, i per tant hi haurà un màxim de 9 infants/adolescents per grup.
Per activitats a l’aire lliure, hi haurà un màxim del 50% de la capacitat habitual, i un màxim total de 200 persones, incloent els monitors/es (per exemple màxim 20 grups de 10 persones)

El distanciament físic és de 2 metres entre totes les persones que participen de l’activitat i altres professionals externs que necessitin accedir a les instal·lacions on es realitzin les activitats mentre hi hagi infants/adolescents i monitores del lleure.
En el cas dels lavabos, s’ha de procedir a la neteja i desinfecció de forma constant i periòdica.
Pel que fa a la zona de vestidors i ús de les dutxes comunes, i lavabos s’haurà de garantir l’ús individual de les dutxes i establir una distància de seguretat en els vestidors de com a mínim 2 metres entre les persones, i de ser necessari establir torns per accedir-hi.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Per a la desinfecció es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%
No es podran utilitzar en cap cas els eixugamans d’aire que hi pugui haver en les instal·lacions.
Cal tenir a disposició solucions hidroalcohòliques a l’entrada de cada instal·lació, així com en espais concrets.
Disposar de papereres i cubells d’escombraries amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia
Limitarem l’accés de persones externes a les instal·lacions.

 

:: FORMULARIO CASAL DE VERANO 20-21 ::