Comunicado :: 8 de mayo

Benvolguda Familia Verdiblanca

 8 de mayo
 
Esperem que estigueu amb bona salut, tant vosaltres, com les vostres famílies i amics.

Des que vam tenir coneixement per part de la FCF, de la finalització de les competicions esportives de la temporada 19/20, hem estat treballant per compensar els mesos de serveis no prestats (tal com ja vam informar en l’anterior comunicat), tot i que seguim estant a l’espera de les decisions definitives per part de FCF, pel que fa a classificacions, així com de decisions més concretes referents a l’obertura de la nostra instal·lació i a la represa de l’activitat.
Fa uns dies vam tenir una reunió virtual amb Ajuntament (Departament d’esports), on ens van notificar que tot queda pendent de l’evolució del desconfinament d’aquesta pandèmia, però detectant predisposició a escoltar-nos i ajudar-nos
Un cop avaluat l’impacta econòmic que ha tingut el club, i atenent a les quotes corresponents a les diferents categories, els diners per retornar a les famílies que estiguin al corrent de pagament, queda de la següent manera:

  • Categoria Escola: A cada jugador/a se li retornaran 60 euros.
    Aquest import es descomptarà de les seves quotes de la pròxima temporada 20/21, durant els mesos d’octubre (20 €), novembre (20 €) i desembre (20 €).
  • Resta de categories: A cada jugador/a se li retornaran 90 euros. Aquest import es descomptarà de les seves quotes de la pròxima temporada 20/21 , durant els mesos d’octubre (30 €) , novembre (30 €), desembre (30 €).

* Per aquells jugadors que decideixin no seguir la pròxima temporada al C.F. SINGUERLIN, atendrem individualment a les famílies segons cada cas.

El club, fent un gran esforç, mantindrà les quotes per la pròxima temporada i seran les mateixes que la temporada 19/20.

A causa de la complexitat d’atendre personalment a les oficines, hem decidit que per aquesta temporada vinent les inscripcions les farem on-line així com el pagament de quotes que serà domiciliat al banc. Aquestes i altres informacions seran comunicades pròximament, ja que estem preparant la logística.
Una gran salutació a tots i totes.

JUNTA DIRECTIVA

CFSINGUERLIN

QUERIDA FAMILIA VERDIBLANCA


Esperamos que estéis con buena salud, tanto vosotros, como vuestras familias y amigos.
Desde que tuvimos conocimiento por parte de la FCF, de la finalización de las competiciones deportivas de la temporada 19/20, hemos estado trabajando para compensar los meses de servicios no prestados (tal como ya informamos en el anterior comunicado), a pesar de que seguimos estando a la espera de las decisiones definitivas por parte de FCF, en cuanto a clasificaciones, así como también de decisiones más concretas referentes a la apertura de nuestra instalación y a la reanudación de la actividad.
Hace unos días tuvimos una reunión virtual con Ayuntamiento (departamento de deportes), donde nos notificaron que todo queda pendiente de la evolución del des-confinamiento de esta pandemia, pero detectando predisposición a escucharnos y ayudarnos
Una vez evaluado el impacto económico que ha tenido el club, y atendiendo a las cuotas correspondientes a las diferentes categorías, el dinero para devolver a las familias que estén al corriente de pago, queda de la siguiente manera:

  • Categoría Escuela : A cada jugador/a se le devolverán 60 euros.
    Este importe se descontará de sus cuotas de la próxima temporada 20/21, durante los meses de octubre (20€), noviembre (20€) y diciembre (20€)

  • Resto de categorías : A cada jugador/a se le devolverán 90 euros. Este importe se descontará de sus cuotas de la próxima temporada 20/21 , durante los meses de octubre (30€) , noviembre (30€) , diciembre (30€).

* Para aquellos jugadores que decidan no seguir la próxima temporada al C.F. SINGUERLIN, atenderemos individualmente a las familias según cada caso.

El club, haciendo un gran esfuerzo, mantendrá las cuotas para esta próxima temporada siendo las mismas que la temporada 19/20.

A causa de la complejidad de atender personalmente en nuestras oficinas, hemos decidido que para esta próxima temporada las inscripciones se harán de forma on-line así como el pago de cuotas que será domiciliado en el banco. Estas y otras informaciones serán comunicadas próximamente, puesto que estamos preparando la logística.

Un gran saludo a tod@s

LA JUNTA DIRECTIVA